sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Trần_Định_Tường_&__Hoàng_Hồng_Hải

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

Bài Tập Quang Kỹ Thuật là quyển sách được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành khi học giáo trình quang kỹ thuật để làm các bài tập, bài tập lớn và đồ án máy chính xác. Cuốn tài liệu này cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành quang, quang điện tử và cơ điện tử của các trường đại học.

Một số nội dung chính của quyển sách:

Bài Tập Quang Kỹ Thuật là quyển sách được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành khi học giáo trình quang kỹ thuật để làm các bài tập, bài tập lớn và đồ án máy chính xác. Cuốn tài liệu này cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành quang, quang điện tử và cơ điện tử của các trường đại học.

Một số nội dung chính của quyển sách:

Quang Kỹ Thuật

Tác giả: #Trần_Định_Tường_&__Hoàng_Hồng_Hải Ngày cập nhật: 20-11-2019

Quang Kỹ Thuật

Các thiết bị và dụng cụ quang - quang điện tử đã được sử dụng hữu hiệu rộng rãi trong tất cả các ngành từ kinh tế, giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội, y tế giáo dục đến nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí hằng ngày. Việc trang bị các kiến thức cơ bản về chúng là rất cần thiết và bổ ích. Với ý tưởng như vậy, cuốn sách Quang kỹ thuật đề cập tới một số nội dung chính sau:

Cuốn sách chứa đựng nội dung của giáo trình "Quang kỹ thuật" chuyên ngành máy chính xác trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng tự động hoá và cơ điện tử... Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, thiết kế chế tạo, khai thác sử dụng các thiết bị quang - quang điện tử, đo lường tự động hoá.

Quang Kỹ Thuật

Tác giả: #Trần_Định_Tường_&__Hoàng_Hồng_Hải Ngày cập nhật: 20-11-2019

Quang Kỹ Thuật

Các thiết bị và dụng cụ quang - quang điện tử đã được sử dụng hữu hiệu rộng rãi trong tất cả các ngành từ kinh tế, giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội, y tế giáo dục đến nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí hằng ngày. Việc trang bị các kiến thức cơ bản về chúng là rất cần thiết và bổ ích. Với ý tưởng như vậy, cuốn sách Quang kỹ thuật đề cập tới một số nội dung chính sau:

Cuốn sách chứa đựng nội dung của giáo trình "Quang kỹ thuật" chuyên ngành máy chính xác trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng tự động hoá và cơ điện tử... Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, thiết kế chế tạo, khai thác sử dụng các thiết bị quang - quang điện tử, đo lường tự động hoá.

Bài Tập Quang Kỹ Thuật là quyển sách được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành khi học giáo trình quang kỹ thuật để làm các bài tập, bài tập lớn và đồ án máy chính xác. Cuốn tài liệu này cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành quang, quang điện tử và cơ điện tử của các trường đại học.

Một số nội dung chính của quyển sách:

Quang Kỹ Thuật

Tác giả: #Trần_Định_Tường_&__Hoàng_Hồng_Hải Ngày cập nhật: 20-11-2019

Quang Kỹ Thuật

Các thiết bị và dụng cụ quang - quang điện tử đã được sử dụng hữu hiệu rộng rãi trong tất cả các ngành từ kinh tế, giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội, y tế giáo dục đến nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí hằng ngày. Việc trang bị các kiến thức cơ bản về chúng là rất cần thiết và bổ ích. Với ý tưởng như vậy, cuốn sách Quang kỹ thuật đề cập tới một số nội dung chính sau:

Cuốn sách chứa đựng nội dung của giáo trình "Quang kỹ thuật" chuyên ngành máy chính xác trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng tự động hoá và cơ điện tử... Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, thiết kế chế tạo, khai thác sử dụng các thiết bị quang - quang điện tử, đo lường tự động hoá.

Quang Kỹ Thuật

Tác giả: #Trần_Định_Tường_&__Hoàng_Hồng_Hải Ngày cập nhật: 20-11-2019

Quang Kỹ Thuật

Các thiết bị và dụng cụ quang - quang điện tử đã được sử dụng hữu hiệu rộng rãi trong tất cả các ngành từ kinh tế, giao thông vận tải, an ninh, quốc phòng, văn hoá, xã hội, y tế giáo dục đến nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí hằng ngày. Việc trang bị các kiến thức cơ bản về chúng là rất cần thiết và bổ ích. Với ý tưởng như vậy, cuốn sách Quang kỹ thuật đề cập tới một số nội dung chính sau:

Cuốn sách chứa đựng nội dung của giáo trình "Quang kỹ thuật" chuyên ngành máy chính xác trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cuốn sách cũng được sử dụng làm tài liệu học tập cho sinh viên đại học, cao đẳng tự động hoá và cơ điện tử... Cuốn sách cũng là tài liệu bổ ích cho cán bộ khoa học kỹ thuật trong công tác nghiên cứu, thiết kế chế tạo, khai thác sử dụng các thiết bị quang - quang điện tử, đo lường tự động hoá.

Bài Tập Quang Kỹ Thuật là quyển sách được sử dụng cho sinh viên chuyên ngành khi học giáo trình quang kỹ thuật để làm các bài tập, bài tập lớn và đồ án máy chính xác. Cuốn tài liệu này cũng được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành quang, quang điện tử và cơ điện tử của các trường đại học.

Một số nội dung chính của quyển sách: