sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #Nguyễn_Thái_Thảo_Vy

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>
Giới thiệu sách : Kinh tế học vĩ mô – Phần cơ bản ( Tái bản lần 2)

Kinh tế học vĩ mô – Phần cơ bản ( Tái bản lần 2)Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.

Cuốn sách này nhằm giới thiệu những vấn đề cơ bản nhất về Kinh Tế Học Vĩ Mô - một môn học cơ bản mà tất cả các sinh viên của những ngành có liên quan đến kinh tế đều phải học từ giai đoạn đại cương. Cuốn sách này không chỉ dành cho sinh viên mà đồng thời cung cấp thông tin cơ bản cho những ai quan tâm đến các vấn đề của Kinh tế học vĩ mô.


Nội dung sách gồm 9 chương:


- Chương 1: Khái quát về Kinh tế học vĩ mô

- Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

- Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

- Chương 4: Thị trường tiền tệ

- Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

- Chương 6: Mô hình IS - LM

- Chương 7: Tổng cung - tổng cầu

- Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

- Chương 9: Lạm phát và thất nghiệp

Đáp án các bài tập

Danh mục các thuật ngữ

Bảng chú dẫn

Tài liệu tham khảo


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn.Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.