sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tác giả: #Chu_Bien_Pgstsvo_Van_Nhi Ngày cập nhật: 17-03-2018


Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp:


Hạch toán giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của Nhà Nước thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp.


Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức, quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố của đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh nghiệp.


Nhằm giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, cũng như các sinh viên chuyên ngành kinh tế có tài liệu tham khảo chuyên sâu về giá thành và hạch toán giá thành. Xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc cuốn sách này. Ngoài ra cuốn sách này còn phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề liên quan đến giá thành ở bậc đại học và sau đại học.


Mục lục:


Lời nói đầu


Chương 1: Một số vấn đề lý luận về giá thành sản phẩm


Chương 2: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong một số ngành sản xuất chủ yếu.


A. Ngành công nghiệp


B. Ngành Nông nghiệp


C. Ngành xây dựng


Chương 3: Mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khác có thể ứng dụng tại Việt Nam


A. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức


B. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo giá trị thực tế kết hợp với giá dự toán


C. Mô hình kế toán CP sản xuất và tính giá thành cho kế toán tài chính và kế toán quản trị


D. Một đề xuất khai về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm cho kế toán tài chính.


Phụ lục: Các tình huống về đánh giá sản phẩm dở dang và hoạt động sản xuất chính.


Mời các bạn đón đọc.
Sách Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Mới nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà thực hành kế toán có tài liệu tham khảo và ứng dụng hệ thống kế toán doanh nghiệpđang được ban hành.
Hệ thống kế toán Việt Nam đã qua nhiều lần thay đổi, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế. Hiện tại hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và đã có sự hoà hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kế toán.
Nội dung sách gồm:
+ Quyết định số 15/2006 /QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.
+ Thông Tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
+ Thông Tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn 0(4) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
Mời bạn đón đọc.

Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 17-03-2018


Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình về vốn, về máy móc thiết bị, về lao động .... và quá trình sản xuất kinh doanh thường được tập trung một phạm vi nhất định với một hoặc một số phân xưởng ( hoặc bộ phận kinh doanh ).
Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đa dạng về lĩnh vực kinh doanh đồng thời cũng bao gồm nhiều hình thức sở hữu khác nhau (doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần.... ). Thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc cũng không có sự khác biệt lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
Mục lục:
Phần I: Kế toán tài chính
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
I. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
II. Vận dụng hệ thống kế toán
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doang nghiệp nhỏ và vừa
III. Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán.
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước
I. Kế toán vốn bằng tiền
II. Kế toán các khoản phải thu
III. Kế toán các khoản ứng trước
Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
I. Kế toán tài sản cố định
II. Kế toán vật liệu dụng cụ
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Chương 4: Kế toán các khoản phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
I. Kế toán các khoản nợ phải trả
II. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
I. Kế toán quá trình sản xuất
II. Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm
Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
I. Những vấn đề chung về tổ chức kế toán hàng hoá
II. Kế toán quá trình mua hàng
III. Kế toán quá trình bán hàng
IV. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hoá BĐS
V. Kế toán chi phí mua hàng hoá
VI. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp
I. Kế toán bất động sản đầu tư
II. Kế toán các họat động đầu tư tài chính
Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
I. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh
II. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
III. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN
Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
I. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính ( BCTC )
II. Bảng cân đối kế toán
Phần: Tài sản
A-Tài sản ngắn hạn ( Mã số 100 )
B-Tài sản dài hạn ( Mã số 200 )
Phần: Nguồn vốn
A-Nợ phải trả ( Mã số 300 )
B-Vốn chủ sở hữu ( Mã số 400 )
C-Mẫu biểu báo cáo tài chính
Phụ lục:
Phần II: Chế độ chứng từ kế toán
Phần III: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
Mời bạn đón đọc.


- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006)
- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC ngày 14/9/2006).
Cuốn sách bao gồm các nội dung:
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006.
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006
- Báo cáo tài chính
Mục Lục:
Lời nói đầu
Phần 1: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp
(Thực hiện theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006)
Phần 2: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Thực hiện theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006 của Bộ Tài Chính).
Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006).
Phần 4: Hệ thống báo tài chính.
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006.
Mời bạn đón đọc....Kế tóan tài chính là phân hệ thông tin kế tóan quan trọng mà nhiệm vụ cơ bản của nó là cung cấp thông tin về tài sản, nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả họat động của doanh nghiệp cho các đối tượng khác nhau: chủ yếu là cho các đối tượng ở bên ngòai. Để xử lý thông tin trong kế tóan tài chính thì phương pháp đối ứng tài khỏan (Tài khỏan và ghi sổ kép) đuợc coi như là phương pháp cơ bản có tính xuyên suốt trong quá trình thực hành công tác kế tóan.Tính đúng đắn và phù hợp với đặc điểm hoạt động cũng như các quy định của Nhà Nước khi vận dụng phương pháp này sẽ đảm bảo được chất lượng của thông tin do kế tóan tài chính cung cấp. Để giúp các nhân viên kế tóan, các bạn sinh viên học môn kế tóan tài chính ở các cấp độ khác nhau có tài liệu tham khảo khi vận dụng phương pháp đối ứng tài khoản để xử lý thông tin, chúng tôi biên sọan cuốn sách này...

189 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

Tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 17-03-2018


Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn vừa cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế - tài chính phát sinh trong doanh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.
Sách "268 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp" phù hợp cho sinh viên các hệ thuộc chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán của các trường Đạo học, Cao đẳng để tham khảo khi làm bài tập và hệ thống phần lý thuyết môn học Kế toán Tài chính.


Mời bạn đón đọc.

Nguyên Lý Kế Toán - Tái bản 2007

Tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 17-03-2018


Chương I: BẢN CHẤT, ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP CỦA KẾ TOÁN
I. Lịc sử ra đời và phát triển của hạch toán kế toán.
II. Bản chất của kế toán.
III. Đối tượng của hạch toán kế toán.
IV. Các nguyên tắc kế toán căn bản (theo chuẩn mực chung)
V. Nhiệm vụ kế toán và các yêu cầu cơ bản đối với kế toán.
Chương II: Bảng cân đối kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh
I. Bảng cân đối kế toán.
II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.


Chương III: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
I. Tài khoản.
II.Ghi sổ kép.
III. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết.
IV.Quan hệ giữa Bảng câm đối kế toán với tài khoản kế toán.
V. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản.


Chương IV: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN
I. Sự cần thiết phải tính giá các đối tượng kế toán.
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán.
III. Tính giá một số đối tượng chủ yếu.


Chương V: CHỨNG TỪ KẾ TOÁN - KIỂM KÊ
I. Chứng từ kế toán.
II. Kiểm kê.
III. Phương pháp tiến hành kiểm kê.


Chương VI: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP
I. Kế toán các yếu tố cơ bản của sản xuất.
II. Kế toán quá trình sản xuất.
III. Kế toán quá trình bán hàng và xác định kết quả kinh doanh.
IV. Kế toán mua bán hàng hoá.


Chương VII: SỔ KẾ TOÁN -KỸ THUẬT GHI SỔ , SỬA SỔ KẾ TOÁN VÀ CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN
I. Sổ kế toán.
II. Kỹ thuật ghi sổ, sửa sổ kế toán.
III. Các hình thức kế toán áp dụng ở các doanh nghiệp Việt nam.
Chương VIII: TỔ CHỨC KẾ TOÁN VÀ KIỂM TRA KẾ TOÁN.
I. Tổ chức kế toán
II. Tổ chức kiểm tra kế toán.


Phụ lục: Luật kế toán.
Mời bạn đón đọc.

268 Sơ Đồ Kế Toán Doanh Nghiệp

Tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 17-03-2018


Hướng dẫn thực hành ghi sổ kế toán theo sơ đồ tài khoản (chữ T) có tác dụng giúp người học và người làm kế toán có cái nhìn cụ thể, vừa tổng quát về mối quan hệ đối ứng giữa các tài khoản khi ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Sơ đồ kế toán chữ T được sử dụng làm công cụ trong giảng dạy nghiệp vụ kế toán để mô tả quy trình kế toán, các nội dung kinh tế - tài chính phát sinh trong danh nghiệp, đồng thời cũng hỗ trợ cho các nhà thực hành kế toán tham khảo để xác định các quan hệ đối ứng khi ghi sổ kế toán.


Mục lục:


Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp


Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước


Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản (BĐS)


Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ


Sơ đồ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu


Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm


Sơ đồ kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh


Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và chi phí khác


Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh


Các sơ đồ về bảo hành sản phẩm


Sơ đồ kế toán các loại thuế trong doanh nghiệp


Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất, và giá thành sản phẩm xây lắp, sản phẩm nông nghiệp


Phụ lục


Mời bạn đón đọc." Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán " của PGS.TS.Võ Văn Nhị là tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán ở công ty cổ phần, đồng thời là tài liệu tham khảo công tác kế toán ở công ty chứng khoán. Đây là một tài liệu cần thiết cho tất cả các bạn đang làm công tác ở công ty cổ phần và công ty chứng khoán và tất cả các giảng viên, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.
Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần:
Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn ban đầu, quan trọng để hình thành nên các loại tài sản mà công ty quản lý và sử dụng, đồng thời còn được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của công ty do kinh doanh có hiệu quả, do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động. Trước hết vốn chủ sở hữu do các cổ đông góp cổ phần để hình thành công ty, sau đó công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động và bổ sung thêm từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sử dụng lâu dài, không cam kết phải thanh toán, được xác định theo công thức: " Vốn chủ sở hữu = tài sản - nợ phải trả ".
Như vậy, vốn chủ sở hữu là phần còn lại của giá trị tài sản sau khi trừ nợ phải trả. Nếu công ty kinh doanh có hiệu quả thì vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên, ngược lại, nếu kinh doanh yếu kém đi không hiệu quả, vốn chủ sở hữu sẽ teo dần và sẽ dẫn đến khả năng bị phá sản.
Mục lục:
Phần 1: Kế toán công ty cổ phần
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp (Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)
Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty cổ phần .
1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần.
1.2 Kế toán nợ phải trả
Chương 2: Kế toán tài khoản trong công tu cổ phần.
2.1 Kế toán tiền
2.2 Kế toán nợ phải thu
2.3 Kế toán các khoản ứng trước
2.4 Kế toán hàng tồn kho
2.5 Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 3: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần
3.1 Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm
3.2 Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doang nghiệp
Chương 4: Kế toán hàng hoá trong công ty cổ phần
4.1 Kế toán quá trình mua hàng
4.2 Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hoá bất động sản
4.3 Kế toán chi phí thu mua hàng hoá
Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư trong công ty cổ phần
5.1 Kế toán bất động sản đầu tư
Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong công ty cổ phần
6.1 Kế toán đầu tư chứng khoán
6.2 Kế toán đầu tư vào công ty con
6.3 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
6.4 Kế toán hoạt động liên doanh (Thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
6.5 Kế toán hoạt động cho vay vốn
6.6 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán trong đầu tư tài chính
Chương 7: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
7.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh.
7.2 Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
7.3 Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp
Chương 8: Báo cáo tài chính
8.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)
8.2 Bảng cân đối kế toán
8.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
8.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
8.5 Thuyết minh báo cáo tài chính
8.6 Báo cáo tài chính giữa niên độ
Phần 2: Kế toán công tu chứng khoán
Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty chứng khoán
1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu
1.2 Kế toán nợ phải trả
Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong công ty chứng khoán
2.1 Kế toán tiền
2.2 Kế toán các loại chứng khoán
2.3 Kế toán các khoản nợ phải thu
2.4 Kế toán VL-CCDC
2.5 Kế toán TSCĐ
2.6 Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty chứng khoán
3.1 Kế toán các loại doanh thu của công ty chứng khoán
3.2 Kế toán các loại chi phí của công ty chứng khoán
3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3.4 Kế toán xác định giao dịch ở TTGDCK và kết quả GD của công ty.
Mời bạn đón đọc.