sách hay mới nhất!

Sách của tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>


" Kế Toán Công Ty Cổ Phần Và Công Ty Chứng Khoán " của PGS.TS.Võ Văn Nhị là tài liệu hướng dẫn thực hành kế toán ở công ty cổ phần, đồng thời là tài liệu tham khảo công tác kế toán ở công ty chứng khoán. Đây là một tài liệu cần thiết cho tất cả các bạn đang làm công tác ở công ty cổ phần và công ty chứng khoán và tất cả các giảng viên, sinh viên thuộc khối ngành kinh tế.
Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần:
Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn ban đầu, quan trọng để hình thành nên các loại tài sản mà công ty quản lý và sử dụng, đồng thời còn được bổ sung thêm trong quá trình hoạt động của công ty do kinh doanh có hiệu quả, do nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động. Trước hết vốn chủ sở hữu do các cổ đông góp cổ phần để hình thành công ty, sau đó công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo yêu cầu phát triển mở rộng hoạt động và bổ sung thêm từ kết quả kinh doanh. Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn sử dụng lâu dài, không cam kết phải thanh toán, được xác định theo công thức: " Vốn chủ sở hữu = tài sản - nợ phải trả ".
Như vậy, vốn chủ sở hữu là phần còn lại của giá trị tài sản sau khi trừ nợ phải trả. Nếu công ty kinh doanh có hiệu quả thì vốn chủ sở hữu không ngừng tăng lên, ngược lại, nếu kinh doanh yếu kém đi không hiệu quả, vốn chủ sở hữu sẽ teo dần và sẽ dẫn đến khả năng bị phá sản.
Mục lục:
Phần 1: Kế toán công ty cổ phần
Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp (Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ-BTC ban hành ngày 20-03-2006)
Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty cổ phần .
1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần.
1.2 Kế toán nợ phải trả
Chương 2: Kế toán tài khoản trong công tu cổ phần.
2.1 Kế toán tiền
2.2 Kế toán nợ phải thu
2.3 Kế toán các khoản ứng trước
2.4 Kế toán hàng tồn kho
2.5 Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp
Chương 3: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong công ty cổ phần
3.1 Kế toán quá trình sản xuất sản phẩm
3.2 Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doang nghiệp
Chương 4: Kế toán hàng hoá trong công ty cổ phần
4.1 Kế toán quá trình mua hàng
4.2 Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hoá bất động sản
4.3 Kế toán chi phí thu mua hàng hoá
Chương 5: Kế toán bất động sản đầu tư trong công ty cổ phần
5.1 Kế toán bất động sản đầu tư
Chương 6: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong công ty cổ phần
6.1 Kế toán đầu tư chứng khoán
6.2 Kế toán đầu tư vào công ty con
6.3 Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
6.4 Kế toán hoạt động liên doanh (Thành lập cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)
6.5 Kế toán hoạt động cho vay vốn
6.6 Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán trong đầu tư tài chính
Chương 7: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
7.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh.
7.2 Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
7.3 Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp
Chương 8: Báo cáo tài chính
8.1 Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)
8.2 Bảng cân đối kế toán
8.3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
8.4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
8.5 Thuyết minh báo cáo tài chính
8.6 Báo cáo tài chính giữa niên độ
Phần 2: Kế toán công tu chứng khoán
Chương 1: Kế toán nguồn vốn trong công ty chứng khoán
1.1 Kế toán vốn chủ sở hữu
1.2 Kế toán nợ phải trả
Chương 2: Kế toán các loại tài sản trong công ty chứng khoán
2.1 Kế toán tiền
2.2 Kế toán các loại chứng khoán
2.3 Kế toán các khoản nợ phải thu
2.4 Kế toán VL-CCDC
2.5 Kế toán TSCĐ
2.6 Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty chứng khoán
3.1 Kế toán các loại doanh thu của công ty chứng khoán
3.2 Kế toán các loại chi phí của công ty chứng khoán
3.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3.4 Kế toán xác định giao dịch ở TTGDCK và kết quả GD của công ty.
Mời bạn đón đọc.


Báo Cáo Tài Chính Và Báo Cáo Kế Toán Quản Trị - Áp Dụng Cho Doanh Nghiệp Việt Nam:
Báo cáo kế toán biểu hiện kết quả của công tác kế toán ở các đơn vị kế toán, là nguồn thông tin cần thiết, quan trọng cho các quyết định kinh tế của nhiều đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp.
Chất lượng thông tin do báo cáo kế toán cung cấp luôn là mối quan tâm thường xuyên của bản thân nhà quản trị tại doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng của Nhà nước và của các đối tượng khác nhaucó quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Bảo đảm thông tin do cáo kế toán cung cấp có chất lượng và độ tin cậy cao không chỉ là trách nhiệm của những cơ quan, tổ chức soạn thảo chế độ kế toán mà cũng là trách nhiệm của các hiệp hội kế toán được thành lập thực hiện các chức năng theo quy định của pháp luật.
Căn cứ vào tính chất của thông tin cung cấp và đối tượng sử dụng thì báo cáo kế toán trong doanh nghiệp được phân biệt thành báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Hệ thống báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam soạn thảo, trình bày và cung cấp thông tin hữu ích có tác dụng tích cực đối với công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Sau một quá trình cải cách để phù hợp với yêu cầu phát triển và hội nhập của nền kinh tế thì hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam đã có sự tương thích với thông lệ và chuẩn mực quốc tế về kế toán, đã được sự chấp nhận rộng rãi của các đối tượng sử dụng khác nhau.
Hệ thống báo cáo tài chính và báo cáo quản trị được thành lập để phục vụ cho các chức năng hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm soát và ra quyết định của các nhà quản trị trong nội bộ luật doanh nghiệp. Hệ thống báo cáo kế toán quản trị có tính đa dạng, linh hoạt gắn liền với quy mô hoạt động đang diễn ra và yêu cầu trình độ quản lý của bản thân doanh nghiệp, nên việc lập báo cáo kế toán quản trị và sử dụng thông tin do báo cáo kế toán quản trị cũng phụ thuộc rất nhiều vào trình độ chuyên môn của các nhà quản lý và người làm công tác kế toán ở từng doanh nghiệp. Hiện tại ở Việt Nam, kế toán quản trị nói chung và báo cáo kế toán quản trị vẫn còn khá mờ nhạt trong hệ thống kế toán phục vụ cho quản lý ở các doanh nghiệp.
Mục Lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Tổng quan về hệ thống báo cáo kế toán
Chương 2: Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp
Chương 3: Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp
Chương 4: Báo cáo kế toán quản trị.
Mời bạn đón đọc.


HDTH Chế Độ kế Toán Doanh Nghiệp,Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán,Lập Báo Cáo TCDN.
+ Quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.br /br /
+ Thông Tư số 20/2006TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2006QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.br /br /
+ Thông Tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn 0(4) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.br /br /HDTH Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Mới
Nội Dung:
Phần I:Chứng từ kế toán.
Phần II: Hệ thống tài khoản kế toán.
Phần III: Chế độ Sổ kế toán.
Phần IV: Báo cáo tài chính.
Phụ Lục:
1. Luật kế toán.
2. Luật thống kê.
3. Thông Tư 23/2005/TT-BTC ngày 30-03-2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06 ) chuẩn mực kế toán + Quyết định số 15/2006 QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.
+ Thông Tư số 20/2006TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2006QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
+ Thông Tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn 0(4) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.


Mời bạn đón đọc.Phần 1: Kế toán tài sản trong doanh nghiệp
Chương 1: kế toán tốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
Chương 2: kế toán các khoản nợ phải thu và các khoản ứng trước trong doanh nghiệp.
Chương 3: Kế toán các loại hàng tồn kho trong doanh nghiệp.
Chương 4: Kế toán tài sản cố định trong doanh nghiệp.
Chương 5: kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp.
Chương 6: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp.
Chương 7: Kế toán hoạt động đầu tư tài chính trong doanh nghiệp.
Phần 2: Kế toán nguồn vốn trong doanh nghiệp
Chương 8: Kế toán các khoản nợ phải trả.
Chương 9: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu.
Phần 3: Kế toán chi phí doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
Chương 10: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chương 11: Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
Chương 12: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Phần 4: Kế toán các nội dung khác
Chương 13: Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chương 14: Kế toán các nội dung liên quan đến thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Chương 15: Kế toán các sự kiện phát sinh sau này kết thúc kỳ kế toán năm.
Phần 5: Báo cáo tài chính.

Mời bạn đón đọc.

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Tác giả: #Chu_Bien_Pgstsvo_Van_Nhi Ngày cập nhật: 25-05-2018


Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Trong Doanh Nghiệp:


Hạch toán giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, đồng thời nó cũng là mối quan tâm của các cơ quan chức năng của Nhà Nước thực hiện công tác quản lý các doanh nghiệp.


Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn bộ các biện pháp kinh tế, tổ chức, quản lý và kỹ thuật mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế toán ở doanh nghiệp. Hạch toán giá thành liên quan đến hầu hết các yếu tố của đầu vào và đầu ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác, kịp thời, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh nghiệp.


Nhằm giúp cho lãnh đạo các doanh nghiệp, người làm công tác kế toán, cũng như các sinh viên chuyên ngành kinh tế có tài liệu tham khảo chuyên sâu về giá thành và hạch toán giá thành. Xin trân trọng giới thiệu với quý bạn đọc cuốn sách này. Ngoài ra cuốn sách này còn phục vụ cho việc nghiên cứu và thực hiện các chuyên đề liên quan đến giá thành ở bậc đại học và sau đại học.


Mục lục:


Lời nói đầu


Chương 1: Một số vấn đề lý luận về giá thành sản phẩm


Chương 2: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong một số ngành sản xuất chủ yếu.


A. Ngành công nghiệp


B. Ngành Nông nghiệp


C. Ngành xây dựng


Chương 3: Mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm khác có thể ứng dụng tại Việt Nam


A. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức


B. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo giá trị thực tế kết hợp với giá dự toán


C. Mô hình kế toán CP sản xuất và tính giá thành cho kế toán tài chính và kế toán quản trị


D. Một đề xuất khai về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm cho kế toán tài chính.


Phụ lục: Các tình huống về đánh giá sản phẩm dở dang và hoạt động sản xuất chính.


Mời các bạn đón đọc.
Sách Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Mới nhằm giúp các nhà quản lý, các nhà thực hành kế toán có tài liệu tham khảo và ứng dụng hệ thống kế toán doanh nghiệpđang được ban hành.
Hệ thống kế toán Việt Nam đã qua nhiều lần thay đổi, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình phát triển của nền kinh tế. Hiện tại hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và đã có sự hoà hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về kế toán.
Nội dung sách gồm:
+ Quyết định số 15/2006 /QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.
+ Thông Tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15-02-2005của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
+ Thông Tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20-03-2006 của Bộ Tài Chính Hướng dẫn kế toán thực hiện bốn 0(4) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28-12-2005 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính.
Mời bạn đón đọc.

Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Tác giả: #PGS.TS.Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 25-05-2018


Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình về vốn, về máy móc thiết bị, về lao động .... và quá trình sản xuất kinh doanh thường được tập trung một phạm vi nhất định với một hoặc một số phân xưởng ( hoặc bộ phận kinh doanh ).
Doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đa dạng về lĩnh vực kinh doanh đồng thời cũng bao gồm nhiều hình thức sở hữu khác nhau (doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần.... ). Thông tin kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được cung cấp cho nhiều đối tượng khác nhau, bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp. Do vậy nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp nhỏ và vừa về nguyên tắc cũng không có sự khác biệt lớn so với các loại hình doanh nghiệp khác.
Mục lục:
Phần I: Kế toán tài chính
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
I. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
II. Vận dụng hệ thống kế toán
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doang nghiệp nhỏ và vừa
III. Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán.
Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu và các khoản ứng trước
I. Kế toán vốn bằng tiền
II. Kế toán các khoản phải thu
III. Kế toán các khoản ứng trước
Chương 3: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
I. Kế toán tài sản cố định
II. Kế toán vật liệu dụng cụ
III. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương
Chương 4: Kế toán các khoản phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu
I. Kế toán các khoản nợ phải trả
II. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 5: Kế toán quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
I. Kế toán quá trình sản xuất
II. Kế toán quá trình tiêu thụ sản phẩm
Chương 6: Kế toán quá trình kinh doanh hàng hoá
I. Những vấn đề chung về tổ chức kế toán hàng hoá
II. Kế toán quá trình mua hàng
III. Kế toán quá trình bán hàng
IV. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến hàng hoá BĐS
V. Kế toán chi phí mua hàng hoá
VI. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Chương 7: Kế toán bất động sản đầu tư trong doanh nghiệp
I. Kế toán bất động sản đầu tư
II. Kế toán các họat động đầu tư tài chính
Chương 8: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
I. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh
II. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
III. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN
Chương 9: Báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
I. Một số vấn đề chung về hệ thống báo cáo tài chính ( BCTC )
II. Bảng cân đối kế toán
Phần: Tài sản
A-Tài sản ngắn hạn ( Mã số 100 )
B-Tài sản dài hạn ( Mã số 200 )
Phần: Nguồn vốn
A-Nợ phải trả ( Mã số 300 )
B-Vốn chủ sở hữu ( Mã số 400 )
C-Mẫu biểu báo cáo tài chính
Phụ lục:
Phần II: Chế độ chứng từ kế toán
Phần III: Các loại sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Danh mục sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp.
Mời bạn đón đọc.


- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006)
- Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Ban hành theo QĐ số 48/2006-BTC ngày 14/9/2006).
Cuốn sách bao gồm các nội dung:
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006.
- Sơ đồ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006
- Báo cáo tài chính
Mục Lục:
Lời nói đầu
Phần 1: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp
(Thực hiện theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006)
Phần 2: Sơ đồ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Thực hiện theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14-9-2006 của Bộ Tài Chính).
Phần 3: Hệ thống báo cáo tài chính
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006).
Phần 4: Hệ thống báo tài chính.
(Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14-9-2006.
Mời bạn đón đọc.