sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #Kinh_Tế

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>


Đường lối đổi mới toàn diện đất nước khởi đầu từ Đại hội VI, được khẳng định và phát triển ở Đại hội VII và VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra bước ngoặc đánh dấu sự phát triển mới về kinh tế - xã hội trên đất nước ta. thực hiện đường lối này ngân hàn việt Nam đã có những chuyển đổi nhất định , góp phần vào thành tựu chung của nền kinh tế. Tuy nhiên so với đòi hỏi của đất nước thì lĩnh vực ngân hàng nói chung và Ngân hàng Trung ương nói riêng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là trong chính sách điều tiết vĩ mô thông qua sự vận d0ộng của tiền tệ và hoạt động Ngân hàng. Điều này đã làm cản trở không ít đến tới tốc độ phát triển kinh tế chung của đất nước . Do vậy vẫn phải tiếp tục tiến hành những cải cách hợp lý trong cách tổ chức và hoạt động của ngân hàng trung ương . Việc nghiên cứu chính sách điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương tại một số nước tiêu biểu trên thế giới là cần thiết, nhằm bổ sung thêm những kinh nghiệm , gợi mở những cách hoạt đổng để hoàn thiện vao trò của ngân hàng trung ương Việt Nam, từ đó thực hiện chức năng điều tiết vĩ mô nền kinh tế một cách có hiệu quả , phục vụ tốt nhất cho sự tăng trưởng của kinh tế đất nước. Cuốn sách Chính sách tiền tệ và điều tiết vĩ mô của Ngân hàng trung ương ở các nước phát triển của Tiến sĩ Lê Vinh Danh là một tài liệu rất bổ ích theo chủ đề nêu trên trong cả khía cạnh học tập lẫn nghiên cứucho các sinh viên đại học, những nhà nghiên cứu có quan tâm.


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn.
Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan để thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.
Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:
- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp
- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương mở đầu: các đặc điểm ngành chi phối đến kế toán doanh nghiệp xây lắp
Chương 1: Kế toán các yếu tố cơ bản của
1. Kế toán vốn bằng tiền
2. Kế toán tài sản cố định
3. Kế toán nguyên vật liệu công cụ, dụng cụ
4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
1. các vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Chương 3: Kế toán hợp đồng xây dựng, bàn giao công trình (hoặc tiêu thụ sản phẩm) và dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp.
1. Kế toán doanh thu và chi phí của hợp đồng xây lắp
2. Kế toán giá vốn hàng bán khi bàn giao công trình hoàn thành
3. Kế toán dự phòng về chi phí bảo hành công trình xây lắp
Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
1. Một số vấn đề chung về nguồn vốn chủ sở hữu
2. Kế toán nguồn vốn kinh doanh
3. Kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản
4. Kế toán chệnh lệch tỉ giá hối đoái
5. Kế toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận
6. Kế toán các quỹ doanh nghiệp
7. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
8. Kế toán nguồn kinh phí sự nghiệp
9. Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Chương 5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh của hoạt động kinh doanh
2. Kế toán xác định kết quả của hoạt động khác
3. Kế toán xác định lợi nhuận sau thuế TNDN
Chương 6: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp
1. Những vấn đề chung
2. Kế toán nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
3. Kế toán quá trình đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư XDCB
Chương 7: Báo cáo tài chính
1. Một số vần đề chung về hệ thống báo cáo tài chính (BCTC)
2. bảng cân đối kế toán
Phụ lục 1
Phụ lục 2.
Mời bạn đón đọc.
  • Tác giả: #Võ_Văn_Nhị
  • Nhà xuất bản: #NXB_Tài_Chính
  • Năm xuất bản: 01-12-2010
  • Công ty phát hành: #Kinh_Tế
  • Trọng lượng: 1020.00 gam
  • Kích cỡ: 19x27 cm
  • Số trang: 620
  • ISBN: 2020030002438 (VI61401)
  • Giá bìa: 198,000 đ


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn. Bên cạnh đó việc quản lý vốn đầu tư ở các đơn vị có nhu cầu xây dựng cơ bản có tầm quan trọng rất lớn, trong việc khai thác và phát huy hiệu quả sử dụng vốn để thực hiện các mục tiêu kinh tế - chính trị - xã hội trong giai đoạn hiện nay.


Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, hoạt động quản lý và sử dụng vốn đầu tư, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của nhà nước và các bên có liên quan thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra các quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.


Cuốn sách bao gồm các nội dung cơ bản:


- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.


- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.


- Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư


- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản, gồm các Nghị định, Thông tư, Quyết định cập nhật hóa gần đây nhất, liên quan đến các vấn đề cụ thể trong quản lý và triển khai hoạt động xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng, khảo sát, thiết kế, dự toán, thi công, giám sát, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng...


Mời bạn đón đọc.

Luật Đường Sắt

Ngày cập nhật: 21-04-2018

Luật Đường Sắt


Bộ Luật Hình Sự - Tái bản 03/07/2007

Ngày cập nhật: 21-04-2018

Bộ Luật Hình Sự:
Pháp luật hình sự là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản ký kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Đồng thời, pháp luật hình sự góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.
Mục lục:
Phần chung
Chương I: Điều khoản cơ bản
Chương II: Hiệu lực của bộ luật hình sự
Chương III: Tội phạm
Chương IV: Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự
Chương V: Hình phạt
Chương VI: Các biện pháp tư pháp
Chương VII: Quyết định hình phạt
Chương VIII: Thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
Chương IX: Xóa án tích
Chương X: Những quy định đối với người chưa thành niên phạm tội

Phần các tội phạm
Chương XI: Các xâm phạm an ninh quốc gia
Chương xII: Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người
Chương XIII: Các tội xâm phạm quyền tự do dân chủ của công dân
Chương XIV: Các tội phạm sở hữu
Chương XV: Các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình
Chương XVI: Các tội xâm phạm trật tự tự quản kinh tế
Chương XVII: Các tội xâm phạm về môi trường
Chương xVIII: Các tội xâm phạm về ma túy
Chương XIX: Các tội xâm phạm an toàn cộng cộng, trật tự công cộng
Chương XX: Các tội xâm phạm trật tự quản lý hành chính
Chương XXI: Các tội xâm phạm về chức vụ
Chương XXII: Các tội xâm phạm họat động tư pháp
Chương XXIII: Các tội xâm phạm nghĩa vụ, trách nhiệm của quân nhân
Chương XXIV: Các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh.
Mời bạn đón đọc.Sự phát triển của ngành kinh tế học và khuynh hướng tiếp
cận hình thức hóa trong ngành này đã khiến cho kinh tế học dần dần trở
thành khó hiểu và trừu tượng đối với những người không chuyên. Điều này
đặt ra một vấn đề khó khăn đối với các tác giả viết các tài liệu nhập
môn của kinh tế học trong việc lựa chọn phạm vi các chủ đề để trình bày
và phương pháp trình bày. Ở một thái cực, có thể cố gắng bao gồm nhiều
vấn đề với cách trình bày tương đối trừu tượng-hình thức và thảo luận
thật chi tiết từng vấn đề. Ở thái cực bên kia, là cách trình bày một số
ít nội dung rất căn bản bằng một ngôn ngữ thông thường và giản lược tối
đa các chi tiết. Mỗi phương pháp có những ưu và nhược điểm riêng cũng
như có đối tượng độc giả của mình. Trên thực tế, các tác giả thường chọn
lựa một cách tiếp cận đâu đó giữa hai thái cực này; và như chính bản
thân nguyên lý căn bản của kinh tế học đã chỉ ra, mỗi lựa chọn đều bao
hàm những đánh đổi để đạt được các mục tiêu mong muốn.


Mục lục:Mục lục:

Lời giới thiệu

Lời nói đầu

Mục lục

Các từ viết tắt

Chương 1: Khái quát về kinh tế học vĩ mô

Chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia

Chương 3: Xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế mở

Chương 4: Thị trường tiền tệ

Chương 5: Thị trường ngoại tệ và cán cân thanh toán

Chương 6: Mô hình IS – LM

Chương 7: Tổng cung – tổng cầu

Chương 8: Phân tích chính sách kinh tế vĩ mô

Chương 9: Lạm phát – thất nghiệp

Mời bạn đón đọc.Nội Dung:
1/ Những quy định chung
2. Điều kiện đăng ký và hành nghề luật sư.
3. Điều kiện đăng ký và hành nghề của luật sư nước ngoài, tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam.
4. Điều kiện tổ chức hoạt động của trung tâm tư vấn pháp luật.
5. Điều kiện đăng ký kinh doanh và hành nghề y, dược tư nhân.
6. Điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành, nghề thuỷ sản.
7. Điều kiện về an ninh, trật tự đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
8. Quy định về hoạt động kinh doanh bảo vệ.
9. Điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.
10. Điều kiện kinh doanh lữ hành, hướng dẫn du lịch.
11. Điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
12. Điều kiện đăng ký và hành nghề kiểm toán độc lập.
...
Mời bạn đón đọc.

Sách Incoterm 2010 được biên dịch chuyển tải sát nội dung và
phân tích, đáp ứng trong công việc của các sinh viên khối kinh tế - kinh
doanh, các doanh nhân, các chuyên viên lĩnh vực vận tải, giao nhận, bảo
hiểm, ngân hàng và độc giả quan tâm nghiên cứu.Incoterms là các quy tắc chính thức của International Chamber of Commerce - ICC (Phòng Thương mại Quốc tế), Incoterms 2010 cập nhật hóa mới nhất về đáp ứng sự phát triển của thương mại quốc tế, với cân nhắc các thực tiễn:- Việc sử dụng ngày càng rộng rãi thông tin liên lạc điện tử trong kinh doanh- Các quan tâm về an ninh trong thương mại hàng hóa và thực tiễn hiện đại áp dụng trong vận tải- Quan điểm về vai trò bình đẳng giữa người mua và người bán.- Đơn giản hóa và làm rõ hơn nội dung của các Điều kiện Thương mại, và giảm số Điều kiện từ 13 xuống 11.Sách có đặc điểm cụ thể là đối chiếu Anh - Việt kèm theo mục Thuật Ngữ
Anh - Việt ở cuối sách giúp độc giả tìm hiểu và sử dụng được các thuật
ngữ tiếng Anh trong thương mại quốc tế.Sách gồm ba phần:Phần I: Giới thiệu tổng quan về Incoterms 2010Phần II: Đặc điểm quan trọng của các quy tắc IncotermsPhần III: Incoterms 2010 (Song ngữ Anh - Việt)

Mời bạn đón đọc.


Luật Công Nghệ Thông Tin

Ngày cập nhật: 21-04-2018

Luật Công Nghệ Thông Tin

Kế Toán Doanh Nghiệp Xây Lắp Năm 2008

Tác giả: #Võ_Văn_Nhị Ngày cập nhật: 21-04-2018


Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cở sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn.
Để quản lý tốt tình hình và hiệu quả hoạt động xây lắp, thì thông tin kế toán có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Chính nó là nguồn thông tin giúp cho các nhà quản trị doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các cơ quan chức năng của Nhà nước và các đối tượng khác có liên quan để thực hiện việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định kinh tế cần thiết, đúng đắn.
Nhằm giúp cho các doanh nghiệp xây lắp, có tài liệu tham khảo để thực hành công tác kế toán. Cuốn sách bao gồm các nội dung sau:
- Các nội dung cơ bản trong công tác kế toán ở doanh nghiệp xây lắp.
- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán và các bảng phân bổ sử dụng trong doanh nghiệp xây lắp.
- Một số văn bản pháp lý liên quan đến hoạt động xây dựng cơ bản.
Mục lục:
Lời nói đầu
Chương mở đầu: Các đặc điểm ngành chi phối đến kế toán doanh nghiệp xây lắp
Chương 1: Kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh
Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
Chương 3: Kế toán hợp đồng xây dựng, bàn giao công trình (hoặc tiêu thụ sản phẩm) và dự phòng chi phí bảo hành sản phẩm xây lắp
Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu
Chương 5: Kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 6: Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp xây lắp
Chương 7: Báo cáo tài chính
Phụ lục: Giới thiệu các bảng phân bổ và các số ghi chi tiết áp dụng trong các doanh nghiệp xây lắp.
Mời bạn đón đọc.