sách hay mới nhất!

Sách của nhà phát hành: #NXB_Chính_Trị_Quốc_Gia__&__Sự_Thật

Phân loại sách

Good news! chính thức liên kết với mạng xã hội mọt sách, cộng đồng review và chia sẻ sách http://obook.co/

chi tiết >>
Chi tiết
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số học viện, trường đại học biên soạn, PGS.TS. Phạm Ngọc Anh chủ biên đã đáp ứng yêu cầu của thực tiễn giảng dạy và học tập của học sinh, sinh viên.
Giáo trình vận dụng phương thức tiếp cận hệ thống các quan điểm về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; bao gồm tư tưởng về vấn đề dân tộc; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về Đảng Cộng sản Việt Nam; về dân chủ,đại đoàn kết dân tộc, v.v..
Giáo trình gồm 8 chương:
- Chương mở đầu: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương I: Cơ sở, quá tình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh
- Chương II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc
- Chương III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
- Chương IV: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
- Chương V: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế
- Chương VI: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân
- Chương VII: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.
Chi tiết
Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác- Lênin (2017)
Chi tiết
Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Cuốn sách do tập thể các nhà khoa học, giảng viên có kinh nghiệm của một số trường đại học biên soạn, PGS, TS. Đinh Xuân Lý và CN. Nguyễn Đăng Quang đồng chủ biên. Đối tượng nghiên cứu cơ bản của môn học là hệ thống quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam - từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Giáo trình gồm 9 chương: - Chương mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
- Chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945).
- Chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975).
- Chương IV: Đường lối công nghiệp hóa. - Chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị.
- Chương VII: Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội.
- Chương VIII: Đường lối đối ngoại. Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết và hữu ích giúp các giảng viên, sinh viên đại học, cao đẳng trong việc học tập và tiếp thu các kiến thức liên quan đến bộ môn này.

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh (Tái Bản)

Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điêu nào trong luật được hưống dẫn thi hành và được hưống dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hưống dẫn bởi điểu nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng theo phương pháp “pháp điển hóa”.

Trong bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, tác giả và Nhà xuất bản chỉ cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các công văn hướng dẫn nội bộ của các cơ quan nhà nưóc không được trình bày ở đây.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xin giới thiệu vổi bạn đọc cuốn cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh, do ThS. Phạm Hoài Huấn và các đồng sự biên soạn.

Giáo Trình Tư Tưởng Hồ Chí Minh (2017)
Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam (2017)

Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh (Tái Bản)

Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập và loại bỏ các văn bản không còn giá trị pháp lý tính đến ngày sách được xuất bản.

Điều đáng chú ý là, bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này không chỉ là sự tập hợp đơn thuần các văn bản pháp luật có liên quan, mà quan trọng hơn, đã chỉ rõ được điêu nào trong luật được hưống dẫn thi hành và được hưống dẫn bởi những nghị định nào, tiếp đến các điều trong nghị định lại được hưống dẫn bởi điểu nào trong các thông tư. Nói cách khác, toàn bộ các quy định của pháp luật được đưa về một chỗ duy nhất, để thuận tiện cho việc tra cứu và áp dụng theo phương pháp “pháp điển hóa”.

Trong bộ cẩm nang tra cứu pháp luật này, tác giả và Nhà xuất bản chỉ cung cấp các văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, các công văn hướng dẫn nội bộ của các cơ quan nhà nưóc không được trình bày ở đây.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xin giới thiệu vổi bạn đọc cuốn cẩm nang tra cứu pháp luật về cạnh tranh, do ThS. Phạm Hoài Huấn và các đồng sự biên soạn.

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin Trước thực tiễn mới của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quán triệt đường lối về đổi mới công tác tư tưởng, lý luận của Đảng và chủ trương cải cách công tác giảng dạy bậc đại học, cao đẳng; Bộ Giáo dục và đào tạo đã ban hành chương trình mới và tổ chức biên soạn cuốn Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin. Sách gồm 3 phần: - Phần I: Thế giới quan và phương pháp luận triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin. - Phần II: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin về phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa. - Phần III: Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về Chủ nghĩa xã hội.